Refhan Video Productions

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN REFHAN PRODUCTIONS

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Rotterdam (kvk nr: 27182000) Versie april 2021

 

Artikel 1. Definities

“RefHan Productions”: De vennootschap onder firma RefHan Productions
“Opdrachtgever”: De opdrachtgever/wederpartij van RefHan Productions
“Schriftelijk”: Onder schriftelijk wordt tevens verstaan via e-mailbericht, tenzij

uitdrukkelijk anders bepaald.

“Overeenkomst”: Iedere overeenkomst tussen RefHan Productions en de wederpartij tot dienstverlening of elke andere vorm van levering van producten

(waaronder ontwerpen, voorstellen, producties).

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten, derhalve elke rechtshandeling en elke rechtsbetrekking tussen RefHan Productions en Opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door RefHan Productions uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet aanvaard.
 3. Afwijkende of aanvullende bedingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien RefHan Productions deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd en geaccordeerd.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3. Offertes

 1. De door RefHan Productions gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. RefHan Productions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk, of via email, binnen 14 dagen worden bevestigd. RefHan Productions heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Alle opgaven van RefHan Productions van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen worden met zorg gedaan. RefHan Productions kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.
 4. Gewenste aanvullingen of wijzigingen door Opdrachtgever op de offerte van RefHanProductions zijn slechts geldig indien en nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk door RefHan Productions zijn aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. RefHan Productions zal de overeenkomst en de uit te voeren werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RefHan Productions het recht bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RefHan Productions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RefHan Productions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RefHan Productions zijn verstrekt, heeft RefHan Productions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan RefHan Productions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk, of via email, heeft goedgekeurd.
 5. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en alle andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig verkregen zijn.
 6. Indien Opdrachtgever dit verlangt kan al het opgenomen en bewerkte materiaal – tegen een nader vast te stellen vergoeding – worden opgeslagen en bewaard in het archief van RefHan Productions, mits Opdrachtgever dit schriftelijk aan RefHan Productions te kennen heeft geven alvorens de productie is opgeleverd. Na oplevering kan geen aanspraak meer worden gemaakt op het archiveren. De archiveringskosten zijn afhankelijk van duur en de grootte van het project.
 7. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 5. Annulering geplande werkdagen

 1. Geplande werkdagen kunnen door Opdrachtgever worden verplaatst c.q. geannuleerd mits Opdrachtgever dit schriftelijk aan RefHan Productions minstens 48 uur voor aanvang van de opdracht, dat wil zeggen, voor aanvang van de reistijd kenbaar maakt.
 2. Ook bij tijdige verplaatsing c.q. annulering door Opdrachtgever dient de Opdrachtgever de door RefHan Productions gemaakte kosten tav gereserveerde apparatuur, en/of andere gemaakte afspraken en daaruit voortvloeiende kosten ten behoeve van de geplande werkdag(en) voor Opdrachtgever, aan RefHan Productions te vergoeden.
 3. Vindt de verplaatsing c.q. annulering plaats na de in lid 1 genoemde termijn, dan geldt:
  a) bij verplaatsing c.q. annulering minder dan 48 uur van te voren wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  b) bij verplaatsing c.q. annulering minder dan 24 uur van te voren wordt 75% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  c) bij verplaatsing c.q. annulering op de dag zelf wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Artikel 6. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van RefHan Productions, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kostenperiodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien RefHan Productions met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is RefHan Productions niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. RefHan Productions mag prijsstijgingen doorberekenen, indien RefHan Productions kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
 7. Bij werkzaamheden buiten Nederland of in geval van vergeefse reizen komen de kosten van vervoer, reis- en verblijfkosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7. Gebruik van beelden na uitvoering werkzaamheden

 1. Opdrachtgever dient voor het gewenst gebruik van audiovisuele beelden geproduceerd door RefHan Productions, welk gebruik valt buiten de omvang en strekking van de overeenkomst, RefHan Productions toestemming te vragen alsook een gebruiksvergoeding te voldoen. De gebruiksvergoeding dienen partijen nader overeen te komen.
 2. Het intellectueel eigendomsrecht van de gebruikte beelden blijft te allen tijde rusten bij RefHan Productions.
 3. Bij gebruik van beeldmateriaal is de afnemer verplicht een copyright- en naamsvermelding te plaatsen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever zal RefHan Productions een kopie van alle (film)producties toezenden waarin de beelden van RefHan Productions zijn gebruikt, inclusief de drager waarop RefHan Productions het materiaal heeft aangeleverd. Dit dient plaats te vinden binnen 14 dagen na oplevering van de productie.
 5. Als RefHan Productions constateert dat gebruik is gemaakt van beelden uit door haar geproduceerde producties zonder dat hiervoor een gebruiksregeling met vergoeding is getroffen, is zij, indien zij desondanks, onverplicht, alsnog toestemming zou willen verlenen, gerechtigd de verschuldigde vergoedingen te verhogen met een toeslag van 50 %.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Opdrachten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan in twee termijnen: 50% bij tekenen van de opdracht en 50 % na oplevering. Opdrachten met een looptijd van minder dan één maand dienen in één termijn te worden voldaan. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Betaling door opdrachtgever dient zonder korting, opschorting of verrekening, bij voorkeur te geschieden binnen 14 dagen maar uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door RefHan Productions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en wordt Opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk vastgestelde handelsrente verschuldigd, vermeerderd met 2%, per maand of gedeelte van een maand.
 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die RefHan Productions maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever van de op haar rustende (betalings)verplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever, onverminderd van de verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.
 5. Alle geleverde producten en materialen blijven eigendom van RefHan Productions totdat de daarvoor verschuldigde prijs, met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel is voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van RefHan Productions en de verplichtingen van Opdrachtgever tegenover RefHan Productions onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening (hoe makkelijker?) in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Vracht-, verpakkings- en afleveringskosten op verzoek van de klant worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. De Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door RefHan Productions ontwikkelde producten, zoals concepten, ideeën, voorstellen, leveringen en producten, blijven bij RefHan Productions rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. RefHan Productions verleent Opdrachtgever, na volledige betaling van het door Opdrachtgever verschuldigde, een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de conform de overeenkomst aan Opdrachtgever geleverde producten.
 3. Elk gebruik van opgeleverde product(en) door Opdrachtgever dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht(en) en andere intellectuele eigendomsrechten van RefHan Productions.
 4. Alle door RefHan Productions (zowel voorlopig als definitief) verstrekte stukken, digitale files, zoals dvd’s, cd’s, video’s, foto’s, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RefHan Productions worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, gewijzigd, ingekort, geknipt, anders gerangschikt of anderszins bewerkt of veranderd.
 5. RefHan Producties behoudt het recht het ten behoeve van de Opdrachtgever gemaakte product voor eigen promotie te gebruiken.

 

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. RefHan Productions behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld.
 2. Opdrachtgever zal de door RefHan Productions in het kader van de overeenkomst verstrekte bescheiden en zaken (o.a. ontwerpen, tekeningen, losse beelden, bestanden, films, software en andere materialen) uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de verstrekte bescheiden en zaken niet geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking stellen, verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 11. Reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen op straffe van verval door de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van de opdracht schriftelijk te worden gemeld aan RefHan Productions.
 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. RefHan Productions heeft het recht de klacht op te lossen op een wijze die naar haar mening in overeenstemming is met de offerte/opdracht en in verhouding staat met de waardedaarvan.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk ofzinvol is, zal RefHan Productions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van RefHan Productions, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van RefHan Productions beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, te weten het gedeelte dat betrekking heeft op het honorarium. Het honorarium betreft de beloning voor (geestes)arbeid met uitzondering overige gemaakte kosten zoals van apparatuurhuur, reiskosten, etc.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. RefHan Productions is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. RefHan Productions is verder niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van deopdrachtgever, van personeelsleden van de opdrachtgever, van door de opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van door de opdrachtgever toegelaten publiek, noch voor verloren gaan en beschadiging van deze eigendommen door lekkage, brand, vochtigheid en soortgelijke omstandigheden, uit, respectievelijk in, onroerende zaken of reportagewagens, een en ander behoudens opzet of grove schuld van RefHan Productions.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Refhan Productions en bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde ook, die op enige manier verband houden met de (uitvoering van de) Overeenkomst, behalve indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van RefHan Productions.
 7. Refhan Productions is niet aansprakelijk voor het verloren raken, verloren gegaan of beschadigd raken van eventueel door RefHan Productions bewaarde of opgeslagen kopieën van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde dragers van beeld en/of geluid.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RefHan Productions geen invloed kan uitoefenen en haar niet kan worden toegerekend, maar waardoor zij blijvend of tijdelijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tot overmacht wordt in ieder geval gerekend (oorlogs)gevaar, tekortschieten van een door RefHan Productions ingeschakelde derde(n), vorst, natuurrampen, brand, storingen in energie, computer, of in het bedrijf van RefHan Productions, alsook werkstakingen of ziekte bij RefHan Productions of door haar ingeschakelde derde(n).
 3. RefHan Productions heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RefHan Productions haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. In geval van overmacht worden de verplichtingen van RefHan Productions opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RefHan Productions niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn RefHan Productions alsook Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door middel van een schriftelijke mededeling bij aangetekende post aan de wederpartij, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien RefHan Productions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract is. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Beëindiging overeenkomst en schadevergoeding

 1. In het geval een opdrachtgever een aan RefHan Productions verstrekte opdracht herroept en/of de overeenkomst voortijdig beëindigt zonder dat sprake is van de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen is Opdrachtgever verplicht, onverminderd het recht van RefHan Productions op volledige schadevergoeding, RefHan Productions schadeloos te stellen ter zake – onder meer – de productiekosten van RefHan Productions, out of pocket kosten, eventuele reeds verschuldigde kosten aan ingeschakelde derden en freelancers, de tot aan het tijdstip van de beëindiging gemaakte uren tegen het gebruikelijke tarief en gederfde winst.
 2. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, middels aangetekend schrijven aan het adres van de wederpartij, ingeval de andere partij:
  a) in staat van faillissement geraakt, toelating tot de WSNP verzoekt of een surseance van betaling aanvraagt;

  b) haar bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt;

 3. De vorderingen van RefHan Productions op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de

  volgende gevallen:
  a) na het sluiten van de overeenkomst aan RefHan Productions ter kennis gekomen omstandigheden die RefHan Productions goede grond te vrezen geven dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  b) indien RefHan Productions Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  c) indien opdrachtgever meer dan twee keer niet (tijdig of integraal) heeft voldaan aan de op haar rustende betalingsverplichtingen.

 4. In de in lid 3 genoemde gevallen is RefHan Productions bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van RefHan Productions op volledige schadevergoeding.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen RefHan Productions en Opdrachtgever, waaronder deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. De bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen RefHan Productions en Opdrachtgever, voortvloeiend uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.